Wykład Inauguracyjny pt.

Między sercem a rozumem. Postawy Polaków wobec zaborców
wygłosi prof. dr hab. Adam Wątor.

Urodzony w Szczecinie 10.10.1957 r., ukończył studia wyższe na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując tytuł magistra historii w VI 1980 r. Początkowo pracował w szkolnictwie średnim, a od 1985 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Szczecińskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1988, a habilitację tamże w 1994. Decyzją Prezydenta RP z dn. 1.01. 2001 otrzymał tytuł naukowy profesora, od 1.02 2002 r. prof. zwyczajny w Uniwersytecie Szczecińskim.

Podczas pracy w US pełnił różne funkcje administracyjne: kolejno zastępca dyrektora Instytutu Historii (1991-1999), prodziekan do spraw studenckich na Wydziale Humanistycznym (od 1999), następnie przez dwie kadencje był dziekanem tegoż wydziału (2002-2008). Od r. 2000 kieruje Zakładem Historii XIX i XX wieku. Przez cztery kadencje zasiadał w Senacie US (do 2016 r.), kierując m.in. senacką komisją do spraw nagród i odznaczeń.

Prowadzone przez prof. A. Wątora badania naukowe koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki polskiej myśli politycznej w XIX i XX stuleciu, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Narodowej Demokracji, ugrupowań chrześcijańsko-narodowych i konserwatywnych. Także dziejów polskiego parlamentaryzmu w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej. Kolejną sferą naukowych zainteresowań Profesora są: polskie życie polityczne w autonomicznej Galicji do 1918 r., dzieje polskiego ziemiaństwa, również historia wojskowości polskiej w XIX i XX wieku. W ostatnich latach główną uwagę skupia na badaniach biograficznych, kierując Ośrodkiem Badań Biograficznych przy Wydziale Humanistycznym US; zasiada również w Radzie Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego w Krakowie (od 2016 r.). Zasiada również w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych.

Prof. A. Wątor jest autorem i współautorem 20 monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, edytorem ważnych źródeł historycznych (7 pozycji, m.in. we współpracy z krakowskim Ośrodkiem Myśli Politycznej, Muzeum Miasta Warszawy i in.).

 • Program

  Zachęcamy do zapoznania się z programem uroczystości Inauguracji roku akademickiego 2018/2019.
  Czytaj więcej
 • Immatrykulacja

  Kilka słów o akcie przyjęcia w poczet studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Czytaj więcej
 • Wykład

  Między sercem a rozumem. Postawy Polaków wobec zaborców.
  Czytaj dalej